خیرین سلامت گراش: اعضای هیئت
سه شنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱- آقای دکتر میرزا خلیل بهمنی

۲- آقای حاج علی دیباچی

۳- آقای حاج رضا اسدی لاری

۴- آقای حاج کریم جعفری

۵- آقای حاج یعقوب سعادت

۶- آقای حاج خلیل غلامی

۷- آقای حاج محمد منفرد

۸-آقای محمود رادمرد (بازرس)

۹- آقای محمد منفرد (بازرس)

۱۰- آقای حاج رضا یحیی پور (علی البدل)

۱۱-آقای حاج یحیی یحیایی (علی البدل)

حامیان ما
گروه رضوان